Monday, May 17, 2010

माझिया मना - सौमित्र

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
माझिया मना, जरा थांब ना
पाऊली तुझ्या माझिया खुणा
तुझे धावणे अन मला वेदना

माझिया मना, जरा बोल ना
ओळखू कसे मी, हे तुझे ऋतू
एकटी न मी सोबतीस तू
ओळखू कशा मी तुझ्या भावना

माझिया मना, जरा ऐक ना
सांजवेळ ही, तुझे चालणे
रात्र ही सुनी, तुझे बोलणे
उषःकाल आहे नवी कल्पना

गायक - आशा भोसले

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.