Monday, May 3, 2010

कधी सांजवेळी - सौमित्र

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
कधी सांज वेळी मला आठवोनी
तुझ्या भोवताली जराशी वळूनी
पाहशील का??

तुझा दूर येथे उठू दे शहारा
शरीरावारुनी जसा गार वारा
वाहशील का??

रिते सूर आता इथे या उराशी
जरा सोबतीला मनाच्या तळाशी
राहशील का??

तुझ्या आठवण इथे साहतो मी
तुला साहतो मी तशी तू मलाही
साहशील का??


( Kadhi sanj veli mala aathavoni )

3 comments:

Please comment. Your review is very important for me.