Monday, March 22, 2010

हासताना प्राण गेला - सुरेश भट

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
हासताना प्राण गेला का तुला आले रडे?
हे पहा हे लोक सारे कोरडेच्या कोरडे!

का अशी मागून ही
ढाळशी तू आसवे?
संपलो केव्हाच मी
त्या तुझ्या स्वप्नासवे.
तारकांनाही न आता खूण माझी सापडे!

तू असा छेडू नको
अंतरीचा जोगिया;
हो चिता माझी पुन्हा
लागली जागावया.
ही पहा ही राख माझी वारियासंगे उडे!

एकदा नेञी तुझ्या
चांदणे मी वेचले;
एकदा ओठी तुझ्या
गीत माझे गुंफिले.
आज अस्थाईच माझी अंतऱ्यापाशी अडे!

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.