Tuesday, February 23, 2010

माझी उदास गीते - सुरेश भट

माझी उदास गीते तू ऐकतोस का रे
अन आसवात माझ्या तू न्हाह्तोस का रे

येताच तू समोरी, मी दरवळून जाते
माझ्या समान तू हि, गंधाळतोस का रे

माझ्या मुक्या मनाच्या, कां छेडतोस तारा
माझ्या सवेच तू हि, झंकारतोस कां रे

एकांत जीवनाचा अंधाराला असू दे
तू अंतरात माझ्या, तेजाळ्तोस कां रे

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.